توصیه های فنی کشاورزی
0 دیدگاه

بیشتر آفت کشها پیش از کاربرد بر روی محصولات کشاورزی باید در آب حل شوند. منابع آب مورد استفاده معمولا چشمه ، برکه، رودخانه، چاهها و یا آب شهری هستند. آب به طور طبیعی دارای مقداری مواد معدنی محلول و آلی است. پی اچ pH واحد اندازه گیری اسیدی یا قلیایی بودن آب است که در پیوند با مقدار یونهای هیدروژن H+ و هیدروکسیل HO+ در محلول است. مقیاس اندازه گیری بین 0 تا 14 در تغییر می باشد. پی اچ های پایینتر نمایانگر اسیدی بودن و پی اچ های بالاتر نمایانگر قلیایی بودن محلول است. آب دارای پی اچ 7 خنثی است و بدین معنی است که بین یونهای هیدروژن و هیدروکسیل تعادل برقرار می باشد. به طور معمول پی اچ منابع آبی با توجه به فصل سال متغییر میباشد. پی اچ آب می تواند تاثیر منفی بر پایداری برخی سموم داشته باشد.

سورفکتانتها Surfactant و اجونت ها Adjuvant مواد افزودنی هستند که به محلول آفت کش، علف کش، قارچکش یا کود ها اضافه می شوند تا تاثیر و جذب آنها را افزایش دهند. اینکار معمولا با کاهش کشش سطحی آب انجام می شود.

شرکت ژیک شیمی کاو به منظور افزایش تاثیر علف کش گلایفوزیت برای نخستین بار در کشور مکمل افزایش عملکرد این علف کش را فرموله نموده است. براي افزايش کارايي علف کش گلايفوزيت (رانداپ) مقدار 500 تا 750 سي سي از محصول فيزر (ماکسفر Maxfer) را با 1000 لیتر آب مخلوط نموده و خوب هم بزنید سپس علف کش را به آن بيافزاييد. همچنین می توان 250 سی سی از سورفکتانت نیوگیت را نیز به محلول سم اضافه نمود.

تقریبا همه مواد کودی نمک هستند. هنگامیکه کود ها در خاک حل می شوند، غلظت نمک را در محلول خاک بالا می برند. افزایش در غلظت نمک باعث افزایش پتانسیل اسمزی محلول خاک می شود. افزایش پتانسیل اسمزی باعث سخت تر شدن جذب آبی می شود که بذر ها و یا گیاهان برای رشد عادی شان به آن نیاز دارند.

تیپ گیاهان C3 که در اکثر گیاهان دیده می شود، به دلیل اینکه CO2 تثبیت شده در ساختار گیاه، در اولین مرحله از واکنش‌های تاریکی فتوسنتز (چرخه کالوین) توسط آنزیم روبیسکو منجر به تولید قندی 3 کربنی موسوم 3- فسفو گلیسر آلدهید می‌شود، به این نام معروف است. این گروه از گیاهان با یک مشکل جدی مواجه هستند:

0 دیدگاه
نکات فنی مهم برای احداث باغ میوه  شرایط اقلیمی منطقه، نوع خاک، نوع پایه و عملیات زراعی برای احداث باغ موثر میباشند. بسته به [...]
0

بالا

X