توصیه های فنی کشاورزی

اسیدیته مناسب برای سموم کشاورزی

اسیدیته مناسب برای سموم کشاورزی

بیشتر آفت کشها پیش از کاربرد بر روی محصولات کشاورزی باید در آب حل شوند. منابع آب مورد استفاده معمولا چشمه ، برکه، رودخانه، چاهها و یا آب شهری هستند. آب به طور طبیعی دارای مقداری مواد معدنی محلول و آلی است. پی اچ pH واحد اندازه گیری اسیدی یا قلیایی بودن آب است که در پیوند با مقدار یونهای هیدروژن H+ و هیدروکسیل HO+ در محلول است. مقیاس اندازه گیری بین 0 تا 14 در تغییر می باشد. پی اچ های پایینتر نمایانگر اسیدی بودن و پی اچ های بالاتر نمایانگر قلیایی بودن محلول است. آب دارای پی اچ 7 خنثی است و بدین معنی است که بین یونهای هیدروژن و هیدروکسیل تعادل برقرار می باشد. به طور معمول پی اچ منابع آبی با توجه به فصل سال متغییر میباشد. پی اچ آب می تواند تاثیر منفی بر پایداری برخی سموم داشته باشد. در شرایط قلیایی هیدرولیز اتفاق می افتد که باعث غیر فعال شدن آفت کش میگردد. معمولا آفت کشها (بویژه خانواده ارگانوفسفره .کارباماتها) به هیرولیز قلیایی (شکستن شده ماده سمی) به نسبت قارچ کشها، علف کشها و تنظیم کننده های رشد حساس تر هستند. مقدار تجزیه یک آفت کش با اصطلاحی به نام نیمه عمر سنجیده می شود. به عنوان مثال: اگر نیمه عمر یک آفت کش یک ساعت باشد، مقدار ماده فعال آن پی از گذشت یک ساعت به 50 درصد کاهش می باشد و یک ساعت بعد به 25 درصد و ساعت بعدی 5/12 درصد می رسد.

کاهنده پی اچ

فیزر کاهنده پی اچ و ایی سی

جدول تاثیر اسیدیته بر نیمه عمر سموم آفت کش، کنه کش و قارچ کش ها (برگرفته شده از وب سایت دانشگاه میشیگان)

Product

Active ingredient               ماده موثره

Optimum pH             پی اچ بهینه

Half Life / Time until 50% Hydrolysisنیمه عمر

Insecticides/Miticides حشره کش ها/کنه کش ها

Admire

Imidacloprid ایمیداکلوپرید

7.5

بیش از 31 روز در پی اچ های 9-5

Agri-Mek

Avermectin آورمکتین

 

پایدار در پی اچ های 5-9

Ambush

Permethrinپرمترین

7

پایدار در پی اچ های 8-6

Apollo

Clofentezine کلوفنتزین

 

پی اچ 7=34 ساعت، پی اچ 2/9=8/4 ساعت

Assail

Acetamiprid استامی پرید

5 – 6

ناپایدار در کمتر از 4 و بیشتر از 7

Avaunt

Indoxacarb ایندوکساکارب

 

3 روز پایدار در پی اچ های 5-10

Carzol

formetanate hydrochloride

5

ناپایدار در پی اچ عای قلیایی

Cygon/Lagon

Dimethoate دیمتوات

5

پی اچ4=20 ساعت، پی اچ6=12 ساعت،
پی اچ9=48 دقیقه

Cymbush

Cypermethrin سایپرمترین

 

پی اچ9= 39 ساعت

Diazinon

Phosphorothioate دیازینون

7

پی اچ5=2 هفته، پی اچ7=10 هفته،            پی اچ8= 3 هفته، پی اچ9=29 روز

Dipel/Foray

b. thuringiensis باسیلوس(بی تی)

6

ناپایدار در پی اچ های بالای 8

Dylox

Trichlorfon تریکلروفن

 

پی اچ6= 7/3 روز، پی اچ7=5/6 ساعت، پی اچ8= 63 دقیقه

Guthion

azinphos-methyl

 

پی اچ5= 17 روز، پی اچ7= 10 روز،
پی اچ9= 12 ساعت

Lorsban

Chlorpyrifos کلرپیریفوس

 

پی اچ5=63 روز، پی اچ7= 35 روز،
پی اچ8=5/1 روز

Malathion

dimethyl dithiophosphate مالاتیون

5

پی اچ6= 8روز، پی اچ7=3 روز، پی اچ 8 = 19 ساعت، پی اچ 9= 5 ساعت

Matador

lambda-cyhalothrin لامبادا

6.5

پایدار در پی اچ های 9-5

Omite

Propargite پروپارژیت

 

تاثیر آن در اسیدیته های بالای 7 کاهش می یابد.

Pounce

Permethrin پرمترین

6

پی اچ های 7/5-7/7 بهینه هستند.

Pyramite

Pyridaben پیریدابن

 

پایدار در پی اچ های 9-4

SpinTor

Spinosad اسپینوساد

6

پایدار در پی اچ های 7-5، پی اچ9 = 200 روز

Zolone

Phosalone  فوزالون

6

پایدار در پی اچ های 7-5، پی اچ9 = 9 روز

Fungicides قارچکش ها

 

Aliette

fosetyl-al فوزتیل آلومینیوم

6

پایدار در پی اچ های 8-4

Bravo

Chlorothalonil کلروتالونیل

7

پایدار در دامنه زیادی از پی اچ

Captan

Captan کاپتان

5

پی اچ5= 32 ساعت، پی اچ7= 8ساعت، پی اچ 8= 10 دقیقه

Dithane

Mancozeb مانکوزب

6

پی اچ5= 20 روز، پی اچ7= 17 ساعت، پی اچ9= 34 ساعت

Rovral

Iprodione ایپرودیون

 

در پی اچ های بالا شکستگی شیمیایی رخ خواهد داد.

Orbit

Propiconazole پروپیکونازول

 

پایدار در پی اچ های 9-5

Herbicides علف کش ها

 

Gramoxone

Paraquat پاراکوات

 

در پی اچ های بالای 7 پایدار نیست.

Poast

Sethoxydim ستوکسیدیم

7

پایدار در پی اچ های 10-4

Prowl

Pendimethalin پندی متالین

 

پایدار در دامنه زیادی از پی اچ

Roundup

Glyphosate گلایفوزیت

5 – 6

 

Treflan

triflularin

 

پایدار در دامنه زیادی از پی اچ

Weedar

2,4-d

 

پایدار در پی اچ های 7-7/4

پی اچ مناسب برای سموم کشاورزی

تاثیر پی اچ بر کارایی سموم

گردآوری و ترجمه در بخش فنی شرکت ژیک شیمی کاو 

هر گونه کپی برداری ممنوع است.

لینک مربوط به فیزر کاهنده پی اچ آب 

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *