کود مایع بور فیز

کود مایع بورفیز

کود مایع بورفیز دارای عنصر بور کمپلکس شده با اتانول آمین می باشد. این محصول براي جلوگيري و درمان کمبود بـُر برای همه گیاهان بویژه چغندر قند فرموله شده است.

ادامه مطلب