اسیدیته 7

اسیدیته خاک و محلولپاشی

در این نوشته به اختصار تاثیر اسیدیته (pH) بر خاک و جذب عناصر غذایی توسط ریشه همچنین تاثیر پی اچ (pH) بر کیفیت محلولپاشی سموم و کود های کشاورزی توضیح داده می شود.

ادامه مطلب