اسیدیته مناسب برای سموم کشاورزی

بیشتر آفت کشها پیش از کاربرد بر روی محصولات کشاورزی باید در آب حل شوند. منابع آب مورد استفاده معمولا چشمه ، برکه، رودخانه، چاهها و یا آب شهری هستند. آب به طور طبیعی دارای مقداری مواد معدنی محلول و آلی است. پی اچ pH واحد اندازه گیری اسیدی یا قلیایی بودن آب است که در پیوند با مقدار یونهای هیدروژن H+ و هیدروکسیل HO+ در محلول است. مقیاس اندازه گیری بین 0 تا 14 در تغییر می باشد. پی اچ های پایینتر نمایانگر اسیدی بودن و پی اچ های بالاتر نمایانگر قلیایی بودن محلول است. آب دارای پی اچ 7 خنثی است و بدین معنی است که بین یونهای هیدروژن و هیدروکسیل تعادل برقرار می باشد. به طور معمول پی اچ منابع آبی با توجه به فصل سال متغییر میباشد. پی اچ آب می تواند تاثیر منفی بر پایداری برخی سموم داشته باشد.

ادامه مطلب