توسعه سامانه پایش تولید محصولات کشاورزی ایران با تصاویر ماهواره ای فائو/ مازندران، زنجان و جنوب کرمان مناطق پایلوت برای اجرای سامانه پایش

مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان فائو در قالب پروژه ارتقاء سامانه پایش محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای امروز در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. به گزارش خبرنگار ایانا، عباس کشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی ا...

ادامه مطلب