گوگل ارث و کشاورزی

چه میزان آب برای آبیاری زمین های کشاورزی مصرف می شود؟/ تنظیم نقشه های آبیاری و میزان استفاده از آب در کشاورزی به مدت ۱۸ سال با کمک گوگل ارث

چه میزان آب برای آبیاری زمین های کشاورزی مصرف می شود؟/ تنظیم نقشه های آبیاری و میزان استفاده از آب در کشاورزی به مدت ۱۸ سال با کمک گوگل ارث آبیاری برای کشاورزی، بزرگ ترین استفاده کنندگان از آب تازه در سراسر جهان کشاورزان هستند که از آ...

ادامه مطلب