کود مایع آهن

کلات ها و بنیان های کلاته کننده

کلات ها و بنیان های کلاته کننده واژه کلات Chelate برای نخستین بار در دهه 1920 توسط پژوهشگران استفاده شد چراکه این واژه اصول چنگ زدن و نگهداشتن چیزی را که در فرآیند کلاته کردن روی می دهد را به خوبی توضیح می دهد. بیشتر کشاورزان بر روی ع...

ادامه مطلب