تولید کننده کود مکسفر

کود و انواع آن در کشاورزی و باغبانی

کود های شیمیایی شامل کود های ازت بالا، فسفر بالا، پتاس بالا، تک عنصری و چند عنصری، ماکروالمنت ، میکروالمنت های کلاته، ان پ کا یا ان پی کی و کود مخلوط ریز مغذی ها یا میکرومیکس می باشد.

ادامه مطلب