کود مایع کلسیم کالسیس ماکفسر

کود مایع کالسیس Calsis دارای کلسیم کربوکسیلیک، آمینو اسید و بور

ترکیبی ویژه از کلسیم،، بر، اسیدهای آمینه و کربن، برای افزایش سفتی میوه ها، جلوگیری از ترکیدگی میوه ها و افزایش زمان انبار داری، افزایش بریکس و عملکرد

ادامه مطلب