برنامه کودی برنج

برنامه کوددهی برنج

برنامه کوددهی برنج کوددهی برنج در خزانه: برنامه کوددهی برنج: پس از سبز شدن کامل گیاه کوددهی با هیومیک اسید (نیتون/هیومیک کمپلکس) 150-250 سی سی برای 100 متر خزانه به صورت آبکود انجام شود. هیومیک کمپلکس را می توان با کود های ایمپلکس ...

ادامه مطلب