کاهش گاز خطرناک

کاهش میزان گسیل گاز خنده، یکی از آلاینده های هوا

کاهش میزان گسیل گاز خنده، یکی از آلاینده های هوا گاز مونوکسید دی نیتروژن یکی از گازهای گلخانه ای خطرناک است و از مزارع آزاد متصاعد می شود. محققان اروپایی در نروژ میخواهند به اسرار این گاز پی ببرند تا بهتر بتوانند با اثرات ناشی از آن مق...

ادامه مطلب