دیدگاههای جسورانه یه کار آفرین

دیدگاه‌های جسورانه یک کارآفرین

دیدگاه‌های جسورانه یک کارآفرین  یک بازار که در بخش روستایی هندوستان برای صنعتگران با درآمد پایین توسعه یافته است تا محصولات خود را بفروشند، به‌طور عمده خالی می‌ماند و تنها از سوی گروه منتخبی از صادرکنندگان با درآمد بالا استفاده می‌شود...

ادامه مطلب