تشخیص کمبود آب

تشخیص کمبود آب با استفاده از حسگر های روی برگ

تشخیص کمبود آب با استفاده از حسگر های روی برگ دوباره فراموش کرده‌اید به گلدان روی میز خود آب دهید؟ گلدانتان ممکن است به‌زودی قادر به ارسال SOS شود. دوباره فراموش کرده‌اید به گلدان روی میز خود آب دهید؟ گلدانتان ممکن است به‌زودی قادر...

ادامه مطلب