شرکت در نمایشگاه نهاده های کشاورزی استان مازندران

شرکت در نمایشگاه نهاده های کشاورزی استان مازندران شرکت ژیک شیمی کاو در نمایشگاه نهاده های کشاورزی استان مازندران مشارکت نموده است. مقدم شما عزیزان را از تاریخ 21-25 آبان ماه 1397 در غرفه شماره 211 سالن توسکا گرامی می داریم.

ادامه مطلب