مولکول اسید آمینه

نقش اسید آمینه در گیاهان

نقش آمینو اسید در گیاهان   افزایش مقاومت گیاه در هنگام بروز تنش های محیطی نقش آمینو اسید در گیاهان تنش های محیطی مانند دمای بالا، کم آبی، شوری و سرمای شدید دارای تأثیرات مخربی بر روی متابولیسم گیاه بوده که اسید آمینه ها باعث ...

ادامه مطلب