کمبود کلسیم در میوه سیب

نقش کلسیم در تغذیه سیب

نقش کلسیم در تغذیه میوه سیب عنصر کلسیم  به صورت کاتیون دو ظرفیتی (Ca2+   ) توسط جذب گیاه می شود. منشاء کلسیم خاکها ، به استثنای کلسیمی که به صورت آهک یا مواد کودی به خاک افزوده میشود در سنگها و کانیهای تشکیل دهنده خاک وجود دارد. عناصر ...

ادامه مطلب