اقدام به ثبت سموم قارچ کش و حشره کش ارگانیک

اقدام به ثبت سموم قارچ کش و حشره کش ارگانیک شرکت ژیک شیمی کاو به زودی نسبت به ثبت چند قارچ کش شیمیایی  و ارگانیک ثبت اختراع شده همچنین یک حشره کش ارگانیک اقدام خواهد نمود. قارچکش مسی تراپیست دارای 40 درصد ترکیبات مسی از جمله این سموم خ...

ادامه مطلب