microalgea

برداشت محصول از ریزجلبکها، طلای سبز دریا

برداشت محصول از ریزجلبکها، طلای سبز دریا از غذا تا درمان و حتی آراستگی ظاهری، دانشمندان معتقدند موجودات تک یاخته آزمایشگاهی ممکن است جنبه هایی از زندگی ما را بکلی متحول کنند ولی باید آنها را با خصوصیات مناسب و در ابعاد انبوه تولید کنیم...

ادامه مطلب