تولیدخوراک سالم

چگونه مواد غذایی سالمتری در نزدیکی محل سکونت خود تولید کنیم؟

چگونه مواد غذایی سالمتری در نزدیکی محل سکونت خود تولید کنیم؟ امروزه تامین مواد غذایی هفت و نیم میلیارد نفر جمعیت جهان، به شیوه کشاورزی سنتی و اجدادی امکان پذیر نیست و بدون استفاده از فناوری های نوین، تامین نیاز جوامع غیرممکن است. در ای...

ادامه مطلب