تولید سیب زمینی

تحقق تولید ۵ میلیون تن سیب‌زمینی و حل مشکلات سیب‌زمینی کاران

تحقق تولید ۵ میلیون تن سیب‌زمینی و حل مشکلات سیب‌زمینی کاران در حالی که امسال مشوق صادراتی به سیب‌زمینی به اختصاص نیافته است، به اعتقاد برخی از مسئولین افزایش ظرفیت انبارها و سردخانه ها می تواند راهگشای مازاد تولید سیب‌زمینی باشد تا د...

ادامه مطلب