تولید محصول ارگانیک

تغذیه جهان با محصولات ارگانیک/کشاورزی ارگانیک نجات دهنده نهایی محیط زیست

تغذیه جهان با محصولات ارگانیک/کشاورزی ارگانیک نجات دهنده نهایی محیط زیست ه نظر می رسد کشاورزی ارگانیک نجات دهنده نهایی محیط زیست باشد. اما آیا می تواند ۱۰ میلیارد نفر را تا سال ۲۰۵۰ تغذیه کند؟ در کشورهایی مانند آلمان، بسیاری از کشاورزا...

ادامه مطلب