شیمر چیست؟

شیمر یا ناهمسانی بافت در گیاهان Chimeras or Chimereas شیمر یا بافت نا همسان به یک گیاه یا بخشی از یک گیاه که مخلوطی از دو یا چند نوع یاخته دارای ژنتیک گوناگون باشد، گفته می شود. به عبارت دیگر هنگامیکه که یاخته هایی با بیش از یک ژنوتیپ ...

ادامه مطلب