تاییده ثبت مواد کودی

کود مایع کامل فسفر بالا

آنالیز آزمایشگاه نمونه پی40 پلاس-ماکسفر

آنالیز آزمایشگاه نمونه پی40 پلاس-ماکسفر

مکسفر نتیجه آزمایش

آنالیز پی 40 ماکسفر

مواد تشکیل دهنده:

نیتروژن          4 درصد

فسفر           40 درصد

پتاسیم         6 درصد

روی            6 درصد

منگنز          0/1 درصد

ajax loader - آنالیز آزمایشگاه نمونه پی40 پلاس-ماکسفر

قارچ کش کود مسی

آنالیز انجام شده توسط آزمایشگاه مربوط به محصول تراپیست

آنالیز انجام شده توسط آزمایشگاه مربوط به محصول تراپیست

مس مایع

ajax loader - آنالیز انجام شده توسط آزمایشگاه مربوط به محصول تراپیست

کود ماکسفر ان 37

آنالیز انجام شده توسط آزمایشگاه مربوط به کود مایع ان37

آنالیز انجام شده توسط آزمایشگاه مربوط به کود مایع ان37

نیتروژن مایع 37 درصد

ajax loader - آنالیز انجام شده توسط آزمایشگاه مربوط به کود مایع ان37

تاییدیه خاک و آب

گواهی های ثبت مواد کودی

در این بخش گواهی های ثبت مواد کودی صادر شده توسط موسسه تحقیقات خاک و آب بارگذاری شده است. برای مشاهده روی لینک ادامه مطلب کلیک نمایید.

آمینو کود 1030x773 - گواهی های ثبت مواد کودی

گواهی ثبت ماده کودی سوپر آمینو

 

ژله ای 1030x773 - گواهی های ثبت مواد کودی

گواهی ثبت ماده کودی ژل میکس

 

تریپلکس 1030x773 - گواهی های ثبت مواد کودی

گواهی ثبت ماده کودی تریپلکس

 

اسید آمینه 1030x773 - گواهی های ثبت مواد کودی

گواهی ثبت ماده کودی فوکوس آمینو

پتاس بالا 1030x773 - گواهی های ثبت مواد کودی

گواهی ثبت ماده کودی پتاسه

 

ازت روی بور 1030x773 - گواهی های ثبت مواد کودی

گواهی ثبت ماده کودی روی بور

فسفر پتاسیم پی کی 110 1030x773 - گواهی های ثبت مواد کودی

گواهی ثبت ماده کودی پی کی 110

هیومیک اسید 1030x773 - گواهی های ثبت مواد کودی

گواهی ثبت ماده کودی سویل کمپلکس

 

کود مایع ازت بالا تاییده

گواهی نامه ثبت ماده کودی ماکسفر- ان37

 

تاییده خاک و آب

گواهی نامه ثبت ماده کودی ماکسفر تراپیست

ajax loader - گواهی های ثبت مواد کودی