توصیه های فنی کشاورزی
0 دیدگاه
نکات فنی مهم برای احداث باغ میوه  شرایط اقلیمی منطقه، نوع خاک، نوع پایه و عملیات زراعی برای احداث باغ موثر میباشند. بسته به [...]
0

بالا

X