عصاره جلبک دریایی
0 دیدگاه

عصاره جلبک های دریایی:

 

جلبک های دریایی قسمتی از اکوسیستم ساحلی اقیانوسها هستند که دارای مواد ارزشمند گوناگونی برای گیاهان میباشند. از معروفترین آنها Ascophylum nodosum است که عصاره استخراج شده از آن دارای فعال کننده های فیزیولوژیکی طبیعی است که این خاصیت بدلیل داشتن مواد زیر است :

  • عناصر غذایی ماکرو و میکرو
  • مواد آلی
  • هورمونهای رشد خصوصاً اکسین، جیبرلین و سایتوکینین که در تکثیر و بزرگ شدن سلولها ی گیاهی موثرند.
  • انواع اسید آمینه
  • بتایینها که در کاهش استرسهای ناشی از مصرف سموم و یا شوری به گیاه وارد شده موثر است و افزایش دهنده کلروفیل در برگهاست.
  • استرولها، گروهی از چربیهای موثر در دیواره سلولی است.
  • پلی ساکارید ها، مانند لامینارین و آلجینیک اسید.

قرار گرفتن این خواص در کنار یکدیگر یعنی بهبود شرایط رشد و نمو گیاهان و افزایش محصول  را دارد.

اشتراک گذاری:

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.

0

بالا

X