کود مایع دارای 14 درصد عنصر بور (بوریس)
کود مایع دارای عنصر بور

کود مایع دارای 14 درصد عنصر بور (بوریس)

مناسب براي جلوگيري و درمان کمبود بـُر

نقش و اهميت بور در گياه

بـُر از لحاظ مصرف در گياهان جزو عناصد کم مصرف به شمار مي رود ودر گسترش سلول، تقسيم‌ سلولي‌، متابوليسم‌ اسيد نوکلئيک‌، متابوليسم‌ کربوهيدرات‌ و پروتئين‌، و … نقش‌ پايه اي دارد.

بـُر بيشتر در بساک، کلاله و تخمدان متمرکز مي‌شود و اين تراکم گاهي به دو برابر غلظت آن در ساقه مي‌رسد. عنصر بـُر در عمل لقاح،  ‌قابليت‌ زنده‌ بودن‌ دانه‌ گرده‌، جوانه‌زني، رشد لوله‌ گرده‌ و تشکيل‌ دانه‌ و ميوه‌ تأثير مي‌گذارد.

قدرت جابجائي بـُر در گياه نسبتاً کم است و در نتيجه غلظت آن در قسمت پائين گياه بيش از قسمت بالاي آن است. جابجايي بخش زيادي از  بـُر از راه آوندهاي چوبي انجام مي‌گيرد. پيدايش نشانه هاي کمبود بـُر در بافت‌هاي جوان نيز به علت وابستگي انتقال آن به جريان شيره خام است، اين موضوع اهميت محلول پاشي برگي را دو چندان مي کند.

نشانه های کمبود عنصر بور در تاک

معرفی بـُوريس

بـُوريس فرمولاسيوني ويژه از عنصر بـُر پلي ميريزه شده به فرم مايع مي باشد که 1- بدون سديم و هر گونه نمک بوده و 2- داراي بنيان آميني مي باشد که اين بنيان باعث افزايش جذب و آسان شدن جابجايي بر درون گياه مي شود.

 

مصرف برگي بـُريس ‌سبب‌ افزايش ‌غلظت‌ بـُر جوانه‌هاي‌ گل ‌و شکوفه‌ها در درختان ميوه  و گياهان زراعي مي شود. با افزايش‌غلظت‌ بـُر در بافت‌ گل‌ها، ريزش‌ شکوفه‌ها  کاهش‌ ‌مي‌يابد.

در درختان ميوه‌ مي‌توان در بهار پس‌ از رشد کامل‌ برگ‌ها، در صورت‌ مشاهده‌ کمبود اقدام به محلولپاشي نمود در صورت نياز مي‌توان‌ اين‌ کار را هر 14 تا 20 روز يک‌ بار تکرار نمود.

برگپاشي درختان پسته در پايان دوره خواب با بـُريس با دز 1 تا 2 ليتر در هزار باعث کاهش بي مغزي و ناخنداني و پيامد آن افزايش عملکرد مي شود. محلول پاشي بـُريس در انگور باعث افزايش عملكرد و كيفيت مي شود و از مرغ و جوجه اي شدن حبه ها مي کاهد.

کاربرد

جدول راهنماي مصرف

محصولدز و زمان بندي کاربرد  بـُريس
چقندر قند                 خاکي: براي خاکهايي که کمتر از يک ميلي گرم در کيلوگرم بـُر دارند، 4-8 ليتر در هکتار پيش از کشت مصرف                                                        گ               گردد.

برگي: 2تا 3 ليتر در هکتار.  نخستين محلول پاشي هنگاميکه گياه در مرحله 6 تا 8  برگي مي باشد و تکرار دو تا سه هفته بعد                                                                                                                                                                                     هفته بعد

دانه هاي روغنيبرگي: 2 تا 3 ليتر در هکتار. سه بار محلول پاشي 1-  پيش از خواب زمستانه 2-  دراز شدن ساقه 3- همزمان يا پيش از گلدهي

آبياري:  6-10  ليتر در هکتار.  اوايل رشد

توت فرنگيبرگي: 1- 2 ليتر در هکتار. نخستين محلول پاشي در پايان دوره خواب گياه و تکرار هر 10 روز يکبار

آبياري:  5-7  ليتر در هکتار.  بسته به کمبود بـُر در خاک

صيفي و جاليزبرگي: 1- 2 ليتر در هکتار.  نخستين محلول پاشي قبل از اولين گلدهي تکرار محلول پاشي هر 7 تا 10 روز

آبياري:  6-8  ليتر در هکتار.

ذرتبرگي: 1- 2 ليتر در هکتار.  محلول پاشي اوليه در زمان 5-6 برگي، تکرار  پيش از در آمدن ريشک ها

آبياري:  7- 9 ليتر در هکتار.  بسته به نوع خاک و ميزان کمبود بـُر در خاک

غلات دانه ريز                 برگي: 1-2 دوليتر در هکتار. دو تا سه بار محلول پاشي از مرحله پنچه تا مرحله خوشه دهي

آبياري:  5-7  ليتر در هکتار.

پسته*برگي: 2-3 ليتر در هزار.  محلول پاشي اوليه در اوايل بهار (پايان دوره خواب) در مرحله تورم جوانه ها و تکرار در صورت نياز.

آبياري:  6-8  ليتر در هکتار.  بسته به کمبود بـُر در خاک

سيب*برگي: 1-3 ليتر در هزار.پس از در آمدن جوانه ها و  تکرار به فواصل  14 روز درصورت نياز (4 تا 8 بار محلول پاشي)

آبياري:  5-7  ليتر در هکتار.

مرکبات*برگي: 1-2 ليتر در هزار. نخستين محلول پاشي پيش از گلدهي و تکرار در مرحله گسترش و بزرگ شدن ميوه

آبياري:  5-7  ليتر در هکتار.

درختان هسته دار*برگي: 1-2 ليتر در هزار. يکبار پيش از مرحله شکوفه دهي و تکرار پس از برداشت محصول

آبياري:  5-7  ليتر در هکتار.

مو*برگي: 1-3 ليتر در هزار. محلول پاشي پيش بهاره و در صورت نياز تکرار پس از تشکيل خوشه ها به فواصل 14 روز

آبياري: 6-8  ليتر در هکتار.


* در درختان ميوه پس از برداشت محصول نيز دست کم يکبار محلول پاشي پيشنهاد مي شود.

مواد تشکيل دهنده:

یور        14 درصد (وزن به حجم)

Boron (B)    14% w/v

اسيديته  7-8

چگالي 1400 گرم

سازگاری

این محصول قابلیت اختلاط با سموم و کود های دیگر را دارا می باشد. پیشنهاد می شود پیش از کاربرد به صورت گسترده قابلیت اختلاط آنرا در سطح کوچکتری ازمایش نمایید. از اختلاط این محصول با ترکیبات مسی، کلره و  گوگرد دار و روغن های امولسیون شونده خودداری نمایید.

هشدار

این محصول دارای عنصر بر می باشد از کاربرد آن بر روی گیاهان حساس به بر خودداری نمایید.

پیش از کاربرد عنصر بر بهتر است با انجام آزمون برگ از کمبود بر در گیاه اطمینان حاصل شود.

اشتراک گذاری:

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.

0

بالا

X